Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMĂRIA COMUNEI OŞORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima paginăAnunțuri Publice • ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014 - 2020
ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014 - 2020

ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014 - 2020

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, ale O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, precum şi cu Procedura de selecţie a partenerilor în vederea depunerii unor cereri de finanţare pentru proiectele implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020,

UAT Oșorhei, cu sediul în localitatea Oșorhei, Str. Principală, nr. 71, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi în vederea elaborării, depunerii si implementării unui proiect în cadrul PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a),Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, Obiective specifice 4.1/ 4.2

Selecţia partenerilor din sectorul privat se realizează cu respectarea regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese şi a următoarelor principii: transparenţa, nediscriminarea, tratamentul egal, eficienţa utilizării fondurilor.In procesul de selecţie a partenerilor se vor respecta prevederile cuprinse in Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Orientări privind accesarea finanţărilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - aprilie 2016.

1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură şi modalitatea de depunere

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele într-un plic sigilat având menţiunea: „Selecţie partener sector privat pentru proiecte privind  Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei, conform anunţ la sediul UAT din Oșorhei, strada Principală, nr. 71.

Anunţurile privind rezultatele selecţiei vor fi publicate la aceeaşi secţiune de pe site unde a fost publicat anunţul privind intenţia de selectare.

Persoana de contact: Sotiuț Dorel Ovidiu, tel. 0259313213, e-mail: primaria.osorhei@cjbihor.ro

Activitati

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”

 

OBIECTIVUL  ANUNŢULUI

UAT Oșorhei, organizează selecţia unor entitati juridice, inregistrate in Romania in calitate de parteneri, in vederea implementării unui proiect , in conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cerinţele de mai jos:

Secţiunea 1

CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”

Art. 3 Condiţii de eligibilitate:

3.1 Condiţii generale de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul partener privat :

a.         Sa facă parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanţi si parteneri) eligibili in cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice, DMI 4.1./4.2

b.         Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor prevăzute in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale

3.2 Condiţii specifice de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul partener privat :

1.         Organizatiile au implementat sau sunt implicati in proiecte  care au ca scop : consilierea si informarea  grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii

2.         Organizatiile sunt/au fost  implicate in proiecte privind  dezvoltarea unor SES-uri (structuri de economie sociala), si/sau proiecte de pregatire vocationala si incluzine sociala a grupurilor vulnerabile.

3.         Sa probeze experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea a minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadru POSDRU

4.         Sa prezinte minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in care vor fi implicati in proiect. 

3.3       La selecţie pot participa si consorţii de organizaţii, cu condiţia ca fiecare dintre partenerii implicaţi in consorţiu sa respecte Condiţiile generale de eligibilitate si împreuna sa facă proba îndeplinirii tuturor Condiţiilor specifice de eligibilitate.

 

ATENTIE! O entitate cu personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte. Pentru aceasta participanţii vor da o declaraţie pe proprie răspundere prin care declara numărul de proiecte pentru care a aplicat in aceeaşi cerere de propuneri de proiecte.

 

Secţiunea 2 DOSARUL DE PARTICIPARE

 

Dosarul de participare va fi depus in plic inchis, intr-un singur exemplar, la UAT Oșorhei, strada Principală, nr. 71, la Registratură.

Se va preciza pe plic: “Dosar de participare la selecţia de parteneri pentru proiect POCU 2014-2020 – Axa 4.

Dosarul de înscriere trebuie sa conţină următoarele documente, grupate astfel:

A.    Scrisoare de intenţie - Anexa 1, in original

B.     Documente de calificare:

      Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnata si stampilata de către acesta) ca nu se incadreaza in niciuna din situaţiile de excludere stipulate in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 4.1.2. - Regulilor generale privind partenerii in cadrul cererilor de finanţare nerambursabila prin POCU; - asa cum sunt prezentate la secţiunea 1, Criterii de eligibilitatetul legal) prin care isi asuma sa depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare si umane

       Documente constitutive/statutate/certificate de înregistrare fiscal /Certificatul de înregistrare la Registrul Comertului/certificate constatator - copie conform cu originalul

      Fisa partenerului - in original

C.     Documente de evaluare:

·         Bilanţ anii 2014, 2015, 2016 - copie conform cu originalul;

·         Experienţa relevanta - se va prezenta contractul adus ca referinţa,  sau alte documente considerate relevante pentru demonstrarea experienţei partenerului pentru domeniul proiectului - copie conform cu originalul;

·         Partenerul are experienţa in implementarea unui proiect in domeniu. In acest sens se vor depune documente considerate relevante pentru demonstrarea experienţei - copie conform cu originalul.

·         Nota justificativa (Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale) care va conţine o analiza a valorii adaugate a parteneriatului in ceea ce priveşte utilizarea eficienta a fondurilor precum si rolul partenerului in implementarea proiectului - in original

Nota justificativa va fi insotita de:

·         CV-urile in format EUROPASS ale experţilor cheie propuşi de partener pentru proiect. Fiecare CV trebuie sa specifice poziţia si sa conţină experienţa specifica pentru care expertul este propus in proiect si trebuie sa fie datat si semnat de expert; Se va depune in original si declaraţia de disponibilitate a fiecărui expert propus.

·         Lista de activitati si subactivitati care vor conduce la atingerea activitatii generale si eligibile

·         Lista resurselor materiale deţinute de partener si propuse pentru utilizare in cadrul proiectului (ex:materiale, echipamente, vehicule, spatii disponibile pentru desfasurarea activitatilor proiectului etc). Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana (in cazul documentelor emise in alta limba, acestea vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana) si vor fi depuse in forma precizata si in termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură si stampila), după caz.

·         Nedepunerea unuia dintre documentele menţionate mai sus atrage excluderea participantului de la procedura de selecţie.

 

Secţiunea 3 EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE

In procesul de evaluare vor intra doar aplicaţiile participanţilor care au fost declarati eligibile

Aplicaţiile participanţilor eligibili vor fi ulterior punctate conform grilei de punctaj,

Urmare a evaluării documentaţiei, aplicantul va fi declarat neselectat daca:

-        a obtinut un punctaj mai mic de 4 puncte;

Aplicantul va fi respins si documentaţia nu va fi evaluata, pentru următoarele motive:

a)        documentaţia a fost primita după termenul limita de depunere;

b)        documentaţia de participare nu conţine toate documentele solicitate;

c)        aplicantul a depus documentaţia necesara pentru dovedirea eligibilităţii, dar acesta nu este eligibil, respectiv nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate.

Secţiunea 4 ANUNŢAREA SI PUBLICAREA REZULTATELOR

Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare si selecţie a dosarelor individuale de participare se face in termen de 3 zile lucratoare de la data  finala a depunerii dosarelor, prin publicarea acestora pe site-ul : www.primaria-osorhei.ro

Secţiunea 5 SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

Eventualele contestaţii se pot depune in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data comunicării rezultatelor, la UAT.

Rezultatele definitive, după analizarea contestaţiilor, vor fi publicate pe site-ul www.primaria-osorhei.ro in termen de 1 zi lucratoare de la data soluţionării acestora.