Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMĂRIA COMUNEI OŞORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima paginăAnunțuri Publice • METODOLOGIE SELECŢIE PARTENERI POSDRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)
METODOLOGIE SELECŢIE PARTENERI POSDRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

METODOLOGIE SELECŢIE PARTENERI POSDRU

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

 

Art. 1 Cadru general

1.1 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020., H.G.  93/2016 din 18 februarie 2016 O.U.G. pentru aprobarea Normelor de aplicare a OG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi cu Procedura de selecţie a partenerilor în vederea depunerii unor cereri de finanţare pentru proiectele implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020,

UAT Oșorhei, judeţul Bihor, cu sediul în Oșorhei, Str. Principală, nr. 71, judeţul Bihor, cod poştal 417360, aprobă metodologia de selecţie pentru stabilirea unor parteneriate cu entitati de drept privat, in vederea depunerii si implementării unor proiecte finanţate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a),Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a),

 1.2 În aplicarea metodologiei de selecţie a partenerilor privaţi se vor respecta şi prevederile cuprinse in PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  (POCU),  Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Art. 2 Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”

Art. 3 Condiţii de eligibilitate:

3.1 Condiţii generale de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul partener privat :

a.     Sa facă parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanţi si parteneri) eligibili in cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice, DMI 4.1./4.2

b.     Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor prevăzute in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale

3.2 Condiţii specifice de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul partener privat :

1.     Organizatiile au implementat sau sunt implicati in proiecte  care au ca scop : consilierea si informarea  grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii

2.     Organizatiile sunt/au fost  implicate in proiecte privind  dezvoltarea unor SES-uri (structuri de economie sociala), si/sau proiecte de pregatire vocationala si incluzine sociala a grupurilor vulnerabile.

3.     Sa probeze experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea a minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadru POSDRU

4.     Sa prezinte minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in care vor fi implicati in proiect. 

3.3   La selecţie pot participa si consorţii de organizaţii, cu condiţia ca fiecare dintre partenerii implicaţi in consorţiu sa respecte Condiţiile generale de eligibilitate si împreuna sa facă proba îndeplinirii tuturor Condiţiilor specifice de eligibilitate.

Art. 4 Modul de depunere a propunerilor de parteneriat:

4.1  Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune la sediul Primăriei comunei Oșorhei, judetul Bihor, în sat Oșorhei, Str. Principală, nr. 71, judetul Bihor, cod postal 417360, sau la adresa de e-mail: primaria.osorhei@cjbihor.ro, până pe data de 05.05.2017, ora 10:00, urmatoarele documente:

a.     Fisa Partenerului completata (conform cerintelor POCU de depunere a proiectelor in sistemul electronic MySMISS)

b.     Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POCU pe DMI 4.1/4.2,

c.     Copie dupa statutul organizatiei, CUI,Hotararea judecatoreasca de infiintare, sau extras din Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor.

d.    CV-urile a minim 2 experti cheie care vor fi implicati in proiect.

Art. 5 Modul de selecţie a partenerilor

5.1   Înfiinţarea comisiei de evaluare:

Prin Dispoziţia Primarului  va fi înfiinţata o comisie de evaluare a propunerilor de parteneriat, formata din 3 persoane, care va avea următoarele atribuţii

•      asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potenţialii parteneri  privaţi, cu respectarea normelor legale în vigoare aplicabile domeniului şi cu cele ale prezentei metodologii;

•      analizează eligibilitatea si conformitatea dosarelor individuale de participare;

•      evaluează calitativ conţinutul dosarelor individuale de participare;

•      comunică participanţilor rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale, în termen de trei zile lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor;

•      întocmeşte procesul verbal al concursului de selecţie a dosarelor individuale de participare. 

5.2   Evaluarea dosarelor de participare

Dosarele de participare vor fi punctate astfel:

Condiţii generale de eligibilitate: (total 2 puncte)

1.     Sa facă parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanţi si parteneri) eligibili in cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice, DMI 4.1. – 1 punct

2.     Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor prevăzute in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale – 1 punct

Conditii specifice de eligibilitate: (total 8 puncte)

1.     Organizatiile au implementat sau sunt implicati in proiecte  care au ca scop : consilierea si informarea  grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii- 1 punct

2.     Organizatiile sunt/au fost  implicate in proiecte privind  dezvoltarea unor SES-uri (structuri de economie sociala), si/sau proiecte de pregatire vocationala si incluzine sociala a grupurilor vulnerabile.  – 1 punct

3.     Sa probeze experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea a minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadru POSDRU– 1 punct

4.     Sa prezinte minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in care vor fi implicati in proiect.  – 5 puncte

5.3 Anunţarea şi publicarea rezultatelor

 Lista finala a partenerilor selectaţi va fi publicata pe site-ul primăriei www.primaria-osorhei.ro