Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMĂRIA COMUNEI OŞORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima paginăAnunțuri Publice • Anunr de recrutare in data de 29 Ianuarie 2019
Anunr de recrutare in data de 29 Ianuarie 2019

 

PRIMĂRIA COMUNEI OȘORHEI

Nr. 16773 din 18.12.2018

A N U N Ț

     Primăria comunei Oșorhei organizează concurs de recrutare în data de 29 Ianuarie 2019 ora 1000, proba scrisă, respectiv în data de 31 Ianuarie 2019 ora 1000 interviul, la sediul instituției din localitatea Oșorhei, nr.71, în vederea ocupării următoarelor funcțiii publice de execuție vacante de:

 

1.      Consilier, studii superioare, grad profesional Asistent, în cadrul Compartimentului Juridic

               Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările și completările ulterioare,

               Condițiile specifice  prevăzute în fișa postului:

                         a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic sau administratie publica.

                         b) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an.

                         c) cunoştinţe de operare PC – nivel bază – dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii.

 

2.      Consilier Juridic, studii superioare, grad profesional Asistent, în cadrul Compartimentului Juridic

               Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările și completările ulterioare,

               Condițiile specifice  prevăzute în fișa postului:

                         a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic.

                         b) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an.

                         c) cunoştinţe de operare PC – nivel bază – dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii.

 

 

Bibliografie: constituie anexa la prezentul ANUNȚ

Dosarele candidaților vor fi depuse la Registratura Primăriei comunei Oșorhei în perioada 21 Decembrie 2018 – 09 Ianuarie 2019 zilnic între orele 8.00-16.00.

Acestea vor conține în mod obligatoriu:

   a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

   b) curriculum vitae, modelul comun european; 

   c) copia actului de identitate; 

   d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 

   e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz

   f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

   g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

   h) cazierul judiciar; 

   i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,data numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.     

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei comunei Oșorhei.

 

PRIMAR

IOAN POP

ROMÂNIA                                                                                                                  Aprobat

JUDEȚUȘ BIHOR                                                                                                       PRIMAR

COMUNA OȘORHEI                                                                                                 Pop Ioan

Nr. 16773 din 17.12.2018

 

 

BIBLIOGRAFIE

CONSILIER JURIDIC GRAD PROFESIONAL ASISTENT

COMPARTIMENTUL JURIDIC

1.      Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (republicată 2), cu modificările si completarile ulterioare;

2.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, modificată;

3.      Constitutia Romaniei;

4.      Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

5.      Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

6.      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

7.      Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

8.      Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

9.      Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite;

10.  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

11.  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

BIBLIOGRAFIE

CONSILIER GRAD PROFESIONAL ASISTENT

COMPARTIMENTUL JURIDIC

1.      Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (republicată 2), cu modificările si completarile ulterioare;

2.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, modificată;

3.      Constitutia Romaniei;

4.      Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

5.      Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

6.      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

7.      Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

8.      Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

9.      Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite;

10.  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

11.  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

12.  Legea nr.119/1996, cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

13.  Hotararea Guvernului nr.64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

14.  OG 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;

                                                   Secretarul comunei Oșorhei

MEDA MORAR