Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMĂRIA COMUNEI OŞORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima paginăAnunțuri Publice • Primaria comunei Osorhei organizeaza concurs de recrutare in data de 26 Februarie 2019
Primaria comunei Osorhei organizeaza concurs de recrutare in data de 26 Februarie 2019

 

PRIMĂRIA COMUNEI OȘORHEI

Nr. 507 din 17.01.2019

                                                                  A N U N Ț

     Primăria comunei Oșorhei organizează concurs de recrutare în data de 26 Februarie 2019 ora 1000, proba scrisă, respectiv în data de 28 Februarie 2019 ora 1000 interviul, la sediul instituției din localitatea Oșorhei, nr.71, în vederea ocupării următoarelor funcțiii publice de execuție vacante de:

 

Consilier, studii superioare, grad profesional Asistent, în cadrul Compartimentului Asistență Socială:

               Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările și completările ulterioare,

               Condițiile specifice  prevăzute în fișa postului:

                         a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale.

                         b) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an.

                         c) cunoştinţe de operare PC – nivel bază – dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii.

 

Bibliografie: constituie anexa la prezentul ANUNȚ

Dosarele candidaților vor fi depuse la Registratura Primăriei comunei Oșorhei în perioada     23 Ianuarie 2019 – 11 Februarie 2019 zilnic între orele 8.00-16.00.

Acestea vor conține în mod obligatoriu:

   a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

   b) curriculum vitae, modelul comun european; 

   c) copia actului de identitate; 

   d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 

   e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz

   f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

   g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

   h) cazierul judiciar; 

   i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,data numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.         

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei comunei Oșorhei.

 

PRIMAR

IOAN POP

 

ROMÂNIA                                                                                                                  Aprobat

JUDEȚUȘ BIHOR                                                                                                       PRIMAR

COMUNA OȘORHEI                                                                                                  Pop Ioan

Nr. 506 din 17.01.2019  

BIBLIOGRAFIE

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.      Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (republicată 2),  cu modificările si completarile ulterioare;

2.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici,  modificată.

3.      Constituția României.

4.      Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat modificata si completata; Legea 342/2015 privind aprobarea OUG nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat.

5.       Legea nr. 277/2010, privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicată,  cu  modificările si completarile ulterioare;

6.      Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările si completarile ulterioare;

7.      Legea nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

8.      Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare;

9.      Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor   Legii nr. 277/2010, privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările si completarile ulterioare;

10.  Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările si completarile ulterioare;

11.  Hotărârea Guvernului nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Secretar UAT Oșorhei

MEDA MORAR