Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMÄ‚RIA COMUNEI OÅžORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima paginăAnunțuri Publice • Primăria comunei OÈ™orhei organizează concurs de recrutare în data de 20 Noiembrie 2018
Primăria comunei Oșorhei organizează concurs de recrutare în data de 20 Noiembrie 2018
PRIMĂRIA COMUNEI OȘORHEI
Nr. 13651 din 12.10.2018
 
 
A N U N Èš
     Primăria comunei OÈ™orhei organizează concurs de recrutare în data de 20 Noiembrie 2018 ora 1000, proba scrisă, respectiv în data de 22 Noiembrie 2018 ora 1000 interviul, la sediul instituÈ›iei din localitatea OÈ™orhei, nr.71, în vederea ocupării următoarelor funcÈ›iii publice de execuÈ›ie vacante de:
 
Inspector, clasa I, grad profesional Debutant, în cadrul Compartimentului Agricol:
               CondiÈ›ii generale: candidaÈ›ii trebuie să îndeplinească condiÈ›iile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările È™i completările ulterioare,
 
               CondiÈ›iile specifice prevăzute în fiÈ™a postului:
                         a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineriei mediului sau administraÅ£iei publice.
                         b) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcÈ›iei publice – nu necesită.
                        
Bibliografie: constituie anexa la prezentul ANUNÈš
Dosarele candidaÈ›ilor vor fi depuse la Registratura Primăriei comunei OÈ™orhei în perioada     17 Octombrie – 05 Noiembrie 2018 zilnic între orele 8.00-16.00.
Acestea vor conÈ›ine în mod obligatoriu:
   a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 
   b) curriculum vitae, modelul comun european; 
   c) copia actului de identitate; 
   d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor ÅŸi altor documente care atestă efectuarea unor specializări ÅŸi perfecÅ£ionări; 
   e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraÅ£iei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcÅ£iei publice, după caz; 
   f) copia carnetului de muncă ÅŸi după caz, a adeverinÅ£ei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă ÅŸi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcÅ£iei publice; 
   g) copia adeverinÅ£ei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
   h) cazierul judiciar; 
   i) declaraÅ£ia pe propria răspundere sau adeverinÅ£a care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 
AdeverinÈ›a care atestă starea de sănătate conÈ›ine, în clar, numărul,data numele emitentului È™i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoÈ›ite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraÈ›ie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecÅ£ia dosarelor ÅŸi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaÅ£iilor direct de la autoritatea sau instituÅ£ia publică competentă are obligaÅ£ia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data ÅŸi ora organizării interviului, sub sancÅ£iunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaÅ£ia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaÅ£iilor direct de la autoritatea sau instituÅ£ia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii ÅŸi procedurii aprobate la nivel instituÅ£ional.      
Formularul de înscriere se pune la dispoziÈ›ie candidaÈ›ilor prin Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei comunei OÈ™orhei.
 
PRIMAR
IOAN POP
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA                                                                                                                Aprobat
JUDEÈšUȘ BIHOR                                                                                                     PRIMAR
COMUNA OȘORHEI                                                                                                         Pop Ioan
Nr. 13651 din 12.10.2018
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
COMPARTIMENTUL AGRICOL
 
 
1.      Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcÅ£ionarilor publici, (republicată 2), cu modificările si completarile ulterioare;
2.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a funcÅ£ionarilor publici, modificată.
3.      ConstituÈ›ia României.
4.       Legea nr. 215/2001 republicata, privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.
5.      OrdonanÅ£a nr. 28/2008 privind registrul agricol.
6.      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaÅ£iile de interes public.
7.      Hotărârea nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019.
8.      Ordinul nr. 289/147/7325/2017 / 434/1136/2018 / 1588/2017 / 3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019.
9.      OrdonanÅ£a nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor ÅŸi adeverinÅ£elor de către autorităţile publice centrale ÅŸi locale.
10. OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ÅŸi exploatarea pajiÅŸtilor permanente ÅŸi pentru modificarea ÅŸi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
11. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieÅ£ei produselor din sectorul agricol 
 
  
 
 
Secrtetar UAT Oșorhei
MORAR MEDA