Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMÄ‚RIA COMUNEI OÅžORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima paginăAnunțuri Publice • Anunr de recrutare in data de 29 Ianuarie 2019
Anunr de recrutare in data de 29 Ianuarie 2019

 

PRIMĂRIA COMUNEI OȘORHEI

Nr. 16773 din 18.12.2018

A N U N Èš

     Primăria comunei OÈ™orhei organizează concurs de recrutare în data de 29 Ianuarie 2019 ora 1000, proba scrisă, respectiv în data de 31 Ianuarie 2019 ora 1000 interviul, la sediul instituÈ›iei din localitatea OÈ™orhei, nr.71, în vederea ocupării următoarelor funcÈ›iii publice de execuÈ›ie vacante de:

 

1.      Consilier, studii superioare, grad profesional Asistent, în cadrul Compartimentului Juridic

               CondiÈ›ii generale: candidaÈ›ii trebuie să îndeplinească condiÈ›iile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările È™i completările ulterioare,

               CondiÈ›iile specifice  prevăzute în fiÈ™a postului:

                         a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic sau administratie publica.

                         b) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcÈ›iei publice 1 an.

                         c) cunoÅŸtinÅ£e de operare PC – nivel bază – dovedite pe baza unor documente care să ateste deÅ£inerea competenÅ£elor respective, emise în condiÅ£iile legii.

 

2.      Consilier Juridic, studii superioare, grad profesional Asistent, în cadrul Compartimentului Juridic

               CondiÈ›ii generale: candidaÈ›ii trebuie să îndeplinească condiÈ›iile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările È™i completările ulterioare,

               CondiÈ›iile specifice  prevăzute în fiÈ™a postului:

                         a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic.

                         b) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcÈ›iei publice 1 an.

                         c) cunoÅŸtinÅ£e de operare PC – nivel bază – dovedite pe baza unor documente care să ateste deÅ£inerea competenÅ£elor respective, emise în condiÅ£iile legii.

 

 

Bibliografie: constituie anexa la prezentul ANUNÈš

Dosarele candidaÈ›ilor vor fi depuse la Registratura Primăriei comunei OÈ™orhei în perioada 21 Decembrie 2018 – 09 Ianuarie 2019 zilnic între orele 8.00-16.00.

Acestea vor conÈ›ine în mod obligatoriu:

   a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

   b) curriculum vitae, modelul comun european; 

   c) copia actului de identitate; 

   d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor ÅŸi altor documente care atestă efectuarea unor specializări ÅŸi perfecÅ£ionări; 

   e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraÅ£iei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcÅ£iei publice, după caz

   f) copia carnetului de muncă ÅŸi după caz, a adeverinÅ£ei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă ÅŸi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcÅ£iei publice; 

   g) copia adeverinÅ£ei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

   h) cazierul judiciar; 

   i) declaraÅ£ia pe propria răspundere sau adeverinÅ£a care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

AdeverinÈ›a care atestă starea de sănătate conÈ›ine, în clar, numărul,data numele emitentului È™i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoÈ›ite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraÈ›ie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecÅ£ia dosarelor ÅŸi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaÅ£iilor direct de la autoritatea sau instituÅ£ia publică competentă are obligaÅ£ia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data ÅŸi ora organizării interviului, sub sancÅ£iunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaÅ£ia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaÅ£iilor direct de la autoritatea sau instituÅ£ia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii ÅŸi procedurii aprobate la nivel instituÅ£ional.     

Formularul de înscriere se pune la dispoziÈ›ie candidaÈ›ilor prin Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei comunei OÈ™orhei.

 

PRIMAR

IOAN POP

ROMÂNIA                                                                                                                  Aprobat

JUDEÈšUȘ BIHOR                                                                                                       PRIMAR

COMUNA OȘORHEI                                                                                                 Pop Ioan

Nr. 16773 din 17.12.2018

 

 

BIBLIOGRAFIE

CONSILIER JURIDIC GRAD PROFESIONAL ASISTENT

COMPARTIMENTUL JURIDIC

1.      Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcÅ£ionarilor publici, (republicată 2), cu modificările si completarile ulterioare;

2.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a funcÅ£ionarilor publici, modificată;

3.      Constitutia Romaniei;

4.      OrdonanÅ£a nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluÅ£ionare a petiÅ£iilor; 

5.      Legea nr. 52/2003 privind transparenÅ£a decizională în administraÅ£ia publică;

6.      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaÅ£iile de interes public; 

7.      Legea administraÅ£iei publice locale nr. 215/2001;

8.      Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleÅŸilor locali;

9.      OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite;

10.  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

11.  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

BIBLIOGRAFIE

CONSILIER GRAD PROFESIONAL ASISTENT

COMPARTIMENTUL JURIDIC

1.      Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcÅ£ionarilor publici, (republicată 2), cu modificările si completarile ulterioare;

2.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a funcÅ£ionarilor publici, modificată;

3.      Constitutia Romaniei;

4.      OrdonanÅ£a nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluÅ£ionare a petiÅ£iilor; 

5.      Legea nr. 52/2003 privind transparenÅ£a decizională în administraÅ£ia publică;

6.      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaÅ£iile de interes public; 

7.      Legea administraÅ£iei publice locale nr. 215/2001;

8.      Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleÅŸilor locali;

9.      OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite;

10.  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

11.  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

12.  Legea nr.119/1996, cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

13.  Hotararea Guvernului nr.64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

14.  OG 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;

                                                   Secretarul comunei OÈ™orhei

MEDA MORAR