Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMÄ‚RIA COMUNEI OÅžORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima paginăAnunțuri Publice • Primaria comunei Osorhei organizeaza concurs de recrutare in data de 26 Februarie 2019
Primaria comunei Osorhei organizeaza concurs de recrutare in data de 26 Februarie 2019

 

PRIMĂRIA COMUNEI OȘORHEI

Nr. 507 din 17.01.2019

                                                                  A N U N Èš

     Primăria comunei OÈ™orhei organizează concurs de recrutare în data de 26 Februarie 2019 ora 1000, proba scrisă, respectiv în data de 28 Februarie 2019 ora 1000 interviul, la sediul instituÈ›iei din localitatea OÈ™orhei, nr.71, în vederea ocupării următoarelor funcÈ›iii publice de execuÈ›ie vacante de:

 

Consilier, studii superioare, grad profesional Asistent, în cadrul Compartimentului Asistență Socială:

               CondiÈ›ii generale: candidaÈ›ii trebuie să îndeplinească condiÈ›iile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările È™i completările ulterioare,

               CondiÈ›iile specifice  prevăzute în fiÈ™a postului:

                         a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenÈ›ei sociale.

                         b) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcÈ›iei publice 1 an.

                         c) cunoÅŸtinÅ£e de operare PC – nivel bază – dovedite pe baza unor documente care să ateste deÅ£inerea competenÅ£elor respective, emise în condiÅ£iile legii.

 

Bibliografie: constituie anexa la prezentul ANUNÈš

Dosarele candidaÈ›ilor vor fi depuse la Registratura Primăriei comunei OÈ™orhei în perioada     23 Ianuarie 2019 – 11 Februarie 2019 zilnic între orele 8.00-16.00.

Acestea vor conÈ›ine în mod obligatoriu:

   a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

   b) curriculum vitae, modelul comun european; 

   c) copia actului de identitate; 

   d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor ÅŸi altor documente care atestă efectuarea unor specializări ÅŸi perfecÅ£ionări; 

   e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraÅ£iei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcÅ£iei publice, după caz

   f) copia carnetului de muncă ÅŸi după caz, a adeverinÅ£ei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă ÅŸi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcÅ£iei publice; 

   g) copia adeverinÅ£ei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

   h) cazierul judiciar; 

   i) declaraÅ£ia pe propria răspundere sau adeverinÅ£a care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

AdeverinÈ›a care atestă starea de sănătate conÈ›ine, în clar, numărul,data numele emitentului È™i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoÈ›ite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraÈ›ie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecÅ£ia dosarelor ÅŸi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaÅ£iilor direct de la autoritatea sau instituÅ£ia publică competentă are obligaÅ£ia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data ÅŸi ora organizării interviului, sub sancÅ£iunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaÅ£ia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaÅ£iilor direct de la autoritatea sau instituÅ£ia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii ÅŸi procedurii aprobate la nivel instituÅ£ional.         

Formularul de înscriere se pune la dispoziÈ›ie candidaÈ›ilor prin Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei comunei OÈ™orhei.

 

PRIMAR

IOAN POP

 

ROMÂNIA                                                                                                                  Aprobat

JUDEÈšUȘ BIHOR                                                                                                       PRIMAR

COMUNA OȘORHEI                                                                                                  Pop Ioan

Nr. 506 din 17.01.2019  

BIBLIOGRAFIE

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.      Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcÅ£ionarilor publici, (republicată 2),  cu modificările si completarile ulterioare;

2.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a funcÅ£ionarilor publici,  modificată.

3.      ConstituÈ›ia României.

4.      Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat modificata si completata; Legea 342/2015 privind aprobarea OUG nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat.

5.       Legea nr. 277/2010, privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicată,  cu  modificările si completarile ulterioare;

6.      OrdonanÈ›a de Urgență a Guvernului nr.111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările si completarile ulterioare;

7.      Legea nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

8.      Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare;

9.      Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor   Legii nr. 277/2010, privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările si completarile ulterioare;

10.  Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările si completarile ulterioare;

11.  Hotărârea Guvernului nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Secretar UAT Oșorhei

MEDA MORAR