Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMARIA COMUNEI OSORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima paginăAnunțuri Publice • Primaria comunei Osorhei organizeaza concurs de recrutare la data de 21.05.2019
Primaria comunei Osorhei organizeaza concurs de recrutare la data de 21.05.2019

 

PRIM?RIA COMUNEI O?ORHEI

Nr. 6397 din 15.04.2019

 A N U N ?

     Prim?ria comunei O?orhei organizeaz? concurs de recrutare în data de 21 Mai 2019 ora 1000, proba scris?, respectiv în data de 23 Mai 2019 ora 1000 interviul, la sediul institu?iei din localitatea O?orhei, nr.71, în vederea ocup?rii urm?toarelor func?iii publice de execu?ie vacante de:

 

Consilier, studii superioare, grad profesional Asistent, din cadrul Compartimentului Stare Civil?:

               Condi?ii generale: candida?ii trebuie s? îndeplineasc? condi?iile generale prev?zute de art.54 din Legea nr.188/1999(r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

               Condi?iile specifice  prev?zute în fi?a postului:

                         a) Studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? în domeniul juridic sau administra?ie public?.

                         b) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice 1 an.

                       

 

Bibliografie: constituie anexa la prezentul ANUN?

Dosarele candida?ilor vor fi depuse la Registratura Prim?riei comunei O?orhei în perioada     19 Aprilie 2019 – 08 Mai 2019 zilnic între orele 8.00-16.00.

Acestea vor con?ine în mod obligatoriu:

   a) formularul de înscriere prev?zut în anexa nr. 3; 

   b) curriculum vitae, modelul comun european; 

   c) copia actului de identitate; 

   d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor ?i altor documente care atest? efectuarea unor specializ?ri ?i perfec?ion?ri; 

   e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administra?iei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice, dup? caz

   f) copia carnetului de munc? ?i dup? caz, a adeverin?ei eliberate de angajator pentru perioada lucrat?, care s? ateste vechimea în munc? ?i, dup? caz, în specialitatea studiilor necesare ocup?rii func?iei publice; 

   g) copia adeverin?ei care atest? starea de s?n?tate corespunz?toare, eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului de c?tre medicul de familie al candidatului; 

   h) cazierul judiciar; 

   i) declara?ia pe propria r?spundere sau adeverin?a care s? ateste calitatea sau lipsa calit??ii de lucr?tor al Securit??ii sau colaborator al acesteia. 

Adeverin?a care atest? starea de s?n?tate con?ine, în clar, num?rul,data numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul S?n?t??ii Publice.

Copiile de pe actele prev?zute mai sus se prezint? în copii legalizate sau înso?ite de documentele originale, care se certific? pentru conformitate cu originalul de c?tre secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declara?ie pe proprie r?spundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selec?ia dosarelor ?i care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informa?iilor direct de la autoritatea sau institu?ia public? competent? are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desf??ur?rii concursului, dar nu mai târziu de data ?i ora organiz?rii interviului, sub sanc?iunea neemiterii actului administrativ de numire. În situa?ia în care candidatul solicit? expres la înscrierea la concurs preluarea informa?iilor direct de la autoritatea sau institu?ia public? competent?, extrasul de pe cazierul judiciar se solicit? potrivit legii ?i procedurii aprobate la nivel institu?ional.         

Formularul de înscriere se pune la dispozi?ie candida?ilor prin Compartimentul Registratur? din cadrul Prim?riei comunei O?orhei.

PRIMAR

IOAN POP

ROMÂNIA                                                                                                                Aprobat

JUDE?U? BIHOR                                                                                                   PRIMAR

COMUNA O?ORHEI                                                                                             Pop Ioan

Nr. 6397 din 15.04.2019

BIBLIOGRAFIE

COMPARTIMENTUL STARE CIVIL?

1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul func?ionarilor publici, (republicat? 2), cu modific?rile si completarile ulterioare;

2.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduit? a func?ionarilor publici, modificat?;

3. Constitu?ia României

4. Legea nr.215/2001, republicat?, privind administra?ia public? local?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

5. Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?;

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public;

7. Legea nr.119/1996, cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Hotararea Guvernului nr.64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. OG 41/2003, privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;

Secretar UAT O?orhei

MORAR MEDA